คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสภาพรถให้กลับสู่สภาพเดิมเช่นเดียวกับที่คุณรับรถ