Carzuno คืออะไร?

ขับรถออกจากประเทศไทยได้ไหม?
ทาง Carzuno ไม่อนุญาติให้นำรถออกจากประเทศไทย
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
Carzuno มีให้บริการที่ไหน?
Carzuno มีให้บริการทั้งในประเทศไทยและสิงค์โปร
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
Carzuno มีคอลเซ็นเตอร์ไหม?
Carzuno กำลังดำเนินการเพื่อสนับสนุนทางโทรศัพท์ ในระหว่างนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ concierge.th@carzuno.com และเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 4 ชั่วโมงทำการสำ...
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:23 PM
มีที่นั่งสำหรับเด็กเล็กไหม?
ทางเรามีบริการจัดการหาที่นั่งเด็กเล็กมาให้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ concierge.th@carzuno.com เพื่อขอที่นั่งเพิ่มได้
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:24 PM
ถ้าผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา?
ผู้เช่าไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้จนกว่าจะครบกำหนด
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:24 PM
ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
1. บัตรประชาชนผู้ใช้บริการ (มีอายุ 21 ปีขึ้นไป) หรือ หนังสือเดินทาง(Passport)กรณีชาวต่างชาติ 2. ใบขับขี่ผู้ใช้บริการ (ไม่หมดอายุ)
Wed, 4 Jan, 2023 at 4:24 PM